shopup.com

ดูหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

เกี่ยวกับองค์กร
     ความเป็นมาขององค์กร เริ่มจากการมองเห็นสภาพปัญหาการรั่วซึมของหลังคาและผนังอาคาร ที่สร้างความเดือดร้อนและรบกวนจิตใจให้กับเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถหาผู้มาแก้ไขปัญหาการรั่วซึมได้อย่างหายขาด ต้องซ่อมกันเกือบทุกปีเมื่อถึงหน้าฝน เนื่องจากงานซ่อมหลังคารั่วซึม และงานซ่อมผนังรั่วซึม เป็นงานลักษณะพิเศษ ที่มีความยากลำดับต้นๆ ของสิ่งก่อสร้าง และแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไปที่สร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ส่งมอบงานกันตามแบบและรายการที่ได้กำหนดไว้ แต่งานซ่อมแซมแก้ไขปัญหานั้นต้องใช้ประสบการณ์หลายๆ ด้านมาประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการทำงาน ซึ่งหากให้ผู้ที่ขาดทักษะความชำนาญเฉพาะทางมาดำเนินการแก้ไขปัญหาการรั่วซึม ก็มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่รั่วเพียง 1 - 2 จุด เป็นรั่วหลายจุดหรือรั่วทั้งหลัง และหากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่มีอายุการใช้งานเมื่อวัสดุกันซึมเสื่อมสภาพไปปัญหาการรั่วซึมดังกล่าวก็จะกลับมาอีก ซึ่งการแก้ไขปัญหาการรั่วซึมให้หายขาดอย่างยาวนานใกล้เคียงกับวัสดุเดิมนั้น จะต้องอาศัยองค์ความรู้เชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้วัสดุกันซึมอยู่ได้คงทนยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควร รวมทั้งองค์ความรู้เชิงลึกด้านเทคนิคพิเศษกับทักษะความชำนาญของช่างเฉพาะทางในการแก้ไขปัญหาการรั่วซึมให้ได้แบบยาวนานใกล้เคียงกับวัสดุเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นตามมาภายหลังการซ่อมแซม
    

     ดังนั้น จึงได้ริเริ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองวัสดุกันซึมชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาข้อดีและข้อบกพร่อง รวมทั้งเทคนิควิธีการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจจากสูตรผลิตภัณฑ์ว่าเป็นวัสดุกันซึมที่สามารถกันซึม ทนแดด ทนฝน ทนสภาวะแวดล้อมต่างๆ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย อายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุกันซึมทั่วไป จึงได้เริ่มจัดตั้งทีมงานเพื่อรับงานซ่อมแซมระบบกันซึม งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังรั่วซึม งานซ่อมพื้นห้องน้ำรั่วซึม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีและทำให้เกิดความมั่นใจที่จะดำเนินธุรกิจงานซ่อมแซมเฉพาะทางอย่างจริงจัง ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หน่วยงาน องค์กรต่างๆ
    

     โดยที่ผ่านมา เราได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม และรับผิดชอบผลงานตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่า 98 เปอร์เซ็นต์ งานซ่อมหลังคารั่วซึมจะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากที่อื่นหลายครั้งและไม่ได้ผล ผู้ว่าจ้างจึงเรียกใช้บริการจากเรา และเมื่อบริษัทได้ส่งทีมช่างซ่อมหลังคาเฉพาะทางเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ได้รับความสำเร็จเสมอมา จากผลงานและศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเน้นคุณภาพงานในการให้บริการ จึงส่งผลให้ บริษัท หน่วยงานธุรกิจต่างๆ และบ้านพักอาศัย ให้การยอมรับและไว้วางใจเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรได้รับความสำเร็จมีผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้


นโยบายองค์กร
บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม อย่างตรงไปตรงมา รับผิดชอบผลงานตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพคุ้มราคา และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ


วิสัยทัศน์
1. มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และเติบโตไปอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจงานซ่อมแซมระบบกันซึม งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม โดยใช้ระบบการบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพงานด้วยระบบเอกสาร เพื่อให้การบริหารผลงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้เพิ่มมากขึ้น ในการให้บริการเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญพิเศษด้านงานซ่อมแซมระบบกันซึม งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม โดยเน้นคุณภาพงานเป็นหลัก


พันธกิจองค์กร
1. การบริการงานซ่อมแซมระบบกันซึม ต้องมีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจ่ายเงินว่าจ้าง

2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมให้อยู่ได้คงทนยาวนาน และมีตัวเลือกหลากหลายชนิดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์การใช้งานด้วยเทคนิควิธีการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

3. พัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ ให้มีความชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญในการทำงาน และส่งเสริมให้สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน เพื่อรองรับการขยายสาขา และตอบสนองความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น


นโยบายการให้บริการ และการรับประกันผลงาน
บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการบริการ งานซ่อมแซมระบบกันซึม โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่มีคุณภาพคงทนถาวร และนำมาประยุกต์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไม่ให้มีปัญหากลับมาซ้ำๆ เดิมภายหลังการซ่อม ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพงาน รวมทั้งการออกใบรับประกันผลงาน ซึ่งหากกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในขอบเขตความรับผิดชอบและอยู่ในระยะเวลาการรับประกันผลงาน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


04 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 9222 ครั้ง

Engine by shopup.com