shopup.com

ดูหน้า

คำถามที่ถามบ่อย

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ใช้บริการไว้วางใจเลือกใช้บริการคืออะไร

ตอบ

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม และรับผิดชอบผลงานตามขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการซ่อมแก้ไขปัญหาการรั่วซึมอย่างแท้จริง และยังมีผลงานอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบได้ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่มีกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดก่อนการว่าจ้าง นอกจากนั้นยังมีฐานลูกค้าเดิมหรือผู้เคยใช้บริการให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจและบอกต่อไปยังคนรู้จักทำให้เกิดการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง และผู้ว่าจ้างยังลดปัจจัยความเสี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมแบบลองผิดลองถูกที่ไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการซ่อมแซมที่ผิดหลักวิศวกรรมส่งผลให้ไม่สามารถซ่อมแซมได้อีก ต้องรื้อทุบทิ้งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

     การเลือกใช้บริการจากองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักแหล่งที่อยู่แน่นอนจะมีข้อดีกว่าการเลือกใช้บริการช่างทั่วไป หรือผู้รับเหมาทั่วไป เนื่องจากองค์กรธุรกิจจะต้องรักษาชื่อเสียงขององค์กรที่เคยได้สร้างผลงานความสำเร็จเอาไว้ให้ดีอยู่เสมอ เนื่องจากผลงานการทำงานที่ผ่านมา สามารถนำมาอ้างอิงเพื่อต่อยอดธุรกิจได้ ซึ่งหากตีเป็นมูลค่าเงินแล้วจะมีมูลค่ามากกว่าค่าซ่อมแซมตามบ้านหลายเท่าตัว ดังนั้นความน่าเชื่อถือว่าจะรับผิดชอบผลงานจึงมีมากกว่า เพราะไม่คุ้มกับที่จะต้องเสียเวลาและเสียโอกาสทางธุรกิจจากการมีปัญหากับผู้ว่าจ้าง นอกจากนั้นยังมีระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้สนใจที่โทรติดต่อเข้ามา ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้สนใจจะว่าจ้างก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า โดยการสอบถามความต้องการจากผู้สนใจก่อนว่าตรงกับงานที่รับซ่อมแซมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวหรือไม่ ผู้สนใจยอมรับข้อตกลงร่วมในการกำหนดขอบเขตพื้นที่การรับประกันผลงานหรือไม่ หากความต้องการไม่ตรงกันก็จะปฏิเสธการรับงานนั้นไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ หากความต้องการตรงกันก็จะแจ้งราคางบประมาณการซ่อมแซมหรือเสนอราคาค่าซ่อมแซมให้ผู้สนใจจะว่าจ้างพิจารณาเลือกใช้บริการ 


ข้อได้เปรียบคู่แข่งขันคืออะไร

ตอบ

บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีองค์ประกอบแห่งความสำเร็จในงานซ่อมแซมระบบกันซึม 

1) มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองวัสดุกันซึมชนิดต่างๆ เกือบทุกชนิดกลุ่มผลิตภัณฑ์จึงทำให้ทราบถึงคุณสมบัติข้อดีและข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ จึงเกิดเป็นองค์ความรู้เชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาประยุกต์การใช้งานให้วัสดุกันซึมอยู่ได้คงทนยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควร ดังนั้นจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน และนำมาใช้งานได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง 

2) มีการพัฒนาประยุกต์วิธีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็นองค์ความรู้เชิงลึกด้านเทคนิคพิเศษ ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ควบคู่กับวิธีการทำงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งเป็นโนว์ฮาว (Know-how) ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์การทำงานจนเชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรฐานการทำงานเพื่อให้ทีมช่างนำไปปฏิบัติ

3) มีทีมช่างเฉพาะทางที่มีทักษะความชำนาญในการซ่อมแก้ไขปัญหารั่วซึมให้หายขาดได้แบบยาวนานหรืออายุการใช้งานใกล้เคียงกับวัสดุเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นตามมาภายหลังการซ่อมแซม จึงเป็นมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพคุ้มราคา 

ปัจจัยหลักสำคัญในการทำให้ครบองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นได้จาก

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิจงานซ่อมแซมระบบกันซึม ซึ่งผ่านกระบวนการวิธีการคิดและวิเคราะห์สภาพต้นเหตุของปัญหา จากสภาพหน้างานหลายแห่งเป็นจำนวนมาก และนำมาวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานที่ผ่านความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจ เลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากบริษัทต่างๆ ที่มีหลายสาขา และบ้านพักอาศัยที่บอกต่อไปยังคนรู้จัก 
     
     จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยหลักสำคัญแห่งความสำเร็จก็คือการบริหารจัดการธุรกิจให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ หากเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่นอกเหนือแผนงาน ก็สามารถตรวจสอบหาสาเหตุแล้ววิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินกิจการอย่างรู้เท่าทันปัญหาต่างๆ โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทีมช่างเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องกำหนดนโยบายและกำหนดมาตรฐานการทำงานเพื่อให้ทีมช่างนำไปปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

     จะเห็นได้ว่า ลักษณะการทำงานขององค์กรธุรกิจแตกต่างจากช่างทั่วไปที่ต้องทำหน้าที่คนเดียวเกือบทั้งหมด ตั้งแต่หางานเอง ลงมือทำเองหรือต้องควบคุมลูกน้องให้ทำงาน ซึ่งในแต่ละวันก็จะหมดเวลาไปกับหน้างานหรือคุยกับผู้จะว่าจ้างรายใหม่ จนไม่มีเวลาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อดีตเมื่อ 20 ปีที่แล้วทำอยู่อย่างไร ปัจจุบันก็ยังทำอยู่อย่างนั้น ใช้ระยะเวลาการทำงานก็นานเหมือนเดิม ประสิทธิภาพก็ไม่ได้ดีขึ้น หากเป็นลักษณะดังกล่าวก็แสดงว่าประสบการณ์ 20 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม หากเกิดปัญหาอุปสรรคก็ต้องคิดและแก้ไขปัญหาคนเดียวไม่รู้จะไปปรึกษาใคร สุดท้ายช่างก็ต้องไปทำตามคำสั่งและวิธีการทำงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ตามที่ผู้ว่าจ้างไปเรียนรู้และสอบถามมา ซึ่งผู้ว่าจ้างสอบถามมา 10 คน ตอบมาไม่เหมือนกันซักคน งงไปหมดไม่รู้จะเชื่อใครดี ตัดสินใจเชื่อสักคนโดยไปซื้อสินค้ายี่ห้อตามที่ได้รับคำแนะนำแล้วมาให้ช่างทำ ความผิดพลาดย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากกรณีเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึม ยี่ห้อเดียวกัน ประเภทการใช้งานชนิดเดียวกัน แต่คนทำต่างกัน ประสิทธิภาพที่ได้ออกมาจะไม่เท่ากัน บางคนทำแล้วอยู่ได้นาน บางคนทำแล้วอยู่ได้ไม่กี่เดือน เนื่องจากเทคนิควิธีการทำงานไม่ได้เหมือนกัน ชาวบ้านทั่วไปซื้อมาทำเองตามขั้นตอนที่เขียนไว้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์หรือตามที่คนขายสินค้าแนะนำ แต่ทำแล้วหายรั่วซึมไปเพียงชั่วคราวเท่านั้น หากให้เปรียบเทียบก็จะเหมือนกับการปรุงอาหารที่ใช้แหล่งวัตถุดิบเดียวกันหรือใช้น้ำปลาขวดเดียวกัน ซึ่งแต่ละคนปรุงออกมารสชาติต่างกัน บางคนไม่อร่อย บางคนอร่อยแต่รสชาติจะไม่เหมือนกัน ยกเว้นมีการกำหนดสูตร และรายละเอียดทุกขั้นตอนวิธีการปรุงอาหารไว้ และเป็นสูตรที่ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก เททิ้งไปหลายครั้ง จนได้รสชาติอร่อยและกำหนดมาตรฐานรสชาติที่ต้องการไว้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเปลี่ยนพ่อครัวหรือแม่ครัวไปกี่คนก็ยังมีรสชาติเหมือนเดิมตามมาตรฐาน

     ดังนั้น การเรียกใช้บริการจากช่างทั่วไปที่อยู่ใกล้บ้านผู้ว่าจ้าง จึงเหมาะสมกับงานช่างที่ใช้ทักษะพื้นฐานงานทั่วไป เช่น ปูกระเบื้อง ทำฝ้า กั้นห้อง ทาสี หรืองานเล็กๆ น้อยๆ และงานเร่งด่วนที่ต้องรีบซ่อมเพื่อบรรเทาความเสียหายไว้ชั่วคราว แต่ไม่ควรไว้ใจว่าจ้างให้มาต่อเติมบ้านที่เป็นห้องเพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งมีสภาพลักษณะดินด้านล่างอ่อนเป็นเลน จากคำพูดของช่างบอกว่าทำได้ รับน้ำหนักไม่เยอะไม่ต้องลงเสาเข็มยาว ลงเสาเข็มสั้น 6 เมตรก็พอ ราคาถูกกว่าเป็นที่ถูกใจของผู้ว่าจ้าง แต่หากตามไปดูผลงานส่วนต่อเติมบ้านที่ผ่านมา 5 ปี ก็จะเห็นรอยแตกร้าวและโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันแบบไม่หยุดนิ่งและตามมาด้วยปัญหารั่วซึม แก้ไขปัญหารั่วซึมไปก็อยู่ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งจะพบเห็นปัญหานี้ได้โดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างจะปรากฎให้เห็นตั้งแต่สร้างเสร็จหรืออยู่อาศัยมายังไม่ถึง 5 ปี ซึ่งหากโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันมากจะซ่อมไปก็ไม่คุ้มอยู่ได้เพียงชั่วคราวสุดท้ายต้องรื้อทุบทิ้ง ยกเว้นบางแห่งที่ผ่านการออกแบบจากสถาปนิก เมื่อมีการออกแบบที่ถูกต้องช่างผู้รับจ้างก็ต้องสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ หรืออย่างน้อยควรมีวิศวกรโยธาให้คำแนะนำก่อนการต่อเติมบ้าน เนื่องจากช่างแต่ละคนจะมีข้อจำกัดในเรื่องความรู้ความเข้าใจปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างที่จะเกิดขี้นในอนาคตแตกต่างจากผู้ที่ศึกษามาโดยตรง

     โดยงานต่อเติมบ้านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ใช้งบประมาณหลักแสนขึ้นไป ผู้ว่าจ้างควรติดต่อใช้บริการจากสถาปนิกที่มีประสบการณ์ทำงานเกิน 5 ปีขึ้นไป มาออกแบบก่อนจะไปจ้างช่างหรือผู้รับเหมา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้การต่อเติมบ้านถูกต้องตามหลักวิศวกรรมมั่นคงแข็งแรง เท่ากับเป็นการลงทุนเริ่มแรกที่สูงกว่าแต่อยู่อาศัยได้ในระยะยาวมากกว่า ซึ่งหากส่วนต่อเติมมีฐานรากโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงเหมือนกับตัวบ้านหลักที่ลงเสาเข็มยาวเฉลี่ยประมาณ 18 - 21 เมตร (ความยาวของเสาเข็มมาจากการเจาะสำรวจชั้นดิน) เมื่อเกิดปัญหาการรั่วซึมจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานก็สามารถซ่อมแซมได้อย่างคงทนยาวนาน และเมื่อนำระยะเวลาการอยู่อาศัยที่ยาวนานประมาณ 50 ปี มาคำนวณกับต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็จะเท่ากับประหยัดงบประมาณหรือราคาถูกกว่าที่แท้จริงนั่นเอง

 

     อย่างไรก็ตาม หากท่านได้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารพอลิเมอร์สังเคราะห์สำหรับผสมกับดิน เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินเดิมที่มีความอ่อนตัว รับน้ำหนักไม่ได้ ให้มีคุณสมบัติเป็นดินแข็งคล้ายคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นหลายตันต่อตารางเมตร ซึ่งการใช้เทคนิคพิเศษดังกล่าวนี้มีการนำมาใช้สร้างถนนนานแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ดังนั้น หากนำมาประยุกต์ใช้โดยการออกแบบโครงสร้างตัวอาคารให้เป็นระบบผนังรับแรงหรือผนังรับน้ำหนักโดยไม่ต้องมีเสาคานมารับน้ำหนัก ก็จะเป็นการกระจายการรับน้ำหนักจากโครงสร้างหลังคาน้ำหนักจะเฉลี่ยลงไปที่ผนังอาคารโดยรอบ ผนังอาคารจะถ่ายน้ำหนักลงไปที่ฐานรากที่ทำเป็นฐานแผ่ ซึ่งระบบผนังรับแรงหรือผนังรับน้ำหนักนี้กรณีเกิดปัญหาการทรุดตัวก็จะทรุดลงไปเท่าๆ กันเนื่องจากเป็นการกระจายการรับน้ำหนักแตกต่างจากระบบเสาคานที่ถ่ายน้ำหนักลงไปเฉพาะจุดตามที่ออกแบบไว้ ดังนั้น หากนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ก็จะช่วยให้การก่อสร้างส่วนต่อเติมที่มีความสูง 1 ชั้น ไม่ต้องลงเสาเข็ม และปัญหาการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของส่วนต่อเติมก็จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต แต่ก็ต้องพิจารณาค่าเฉลี่ยการทรุดตัวของแผ่นดินโดยรวมในแต่ละปีของพื้นที่บริเวณนั้นประกอบด้วย
     

การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
     โดยในปัจจุบัน บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับงานแบบเป็นระบบการจองคิวซ่อม และคัดเลือกเฉพาะผู้จะว่าจ้างที่ให้ความร่วมมือสามารถแจ้งข้อมูลลักษณะอาการพื้นฐานเบื้องต้นได้ และสื่อสารข้อมูลแล้วเข้าใจตรงกัน ตัวอย่าง เช่น

กรุณาแจ้งข้อมูลพื้นฐานลักษณะสภาพหน้างาน เพื่อประเมินราคางบประมาณในการซ่อมแซม และกำหนดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการรับประกันผลงาน
 
กรณีหลังคารั่วซึม
1. ลักษณะประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ตึกแถว, อพาร์ทเม้นท์, คอนโด, อาคารสำนักงาน, โกดัง, โรงงาน
2. ความสูงกี่ชั้น, ขนาดอาคารหน้ากว้างกี่เมตร อาคารยาวกี่เมตร สามารถดูจากแบบแปลนอาคารได้ หรือนับช่วงเสาว่ามีกี่ช่วงเสา หรือทราบพื้นที่ใช้สอย
3. ลักษณะประเภทหลังคา หลังคาคอนกรีตซีแพคโมเนีย, หลังคากระเบื้องลอนคู่, หลังคาเมทัลชีท
4. ลักษณะอาการที่พบเห็น เช่น น้ำรั่วหยด ฝ้าเปียก มีรอยคราบน้ำ จำนวนกี่จุด หรือจำนวนกี่ห้อง อยู่ชั้นไหน
5. อายุการใช้งานสร้างมากี่ปี อยู่อาศัยมาแล้วประมาณกี่ปีจึงเริ่มรั่วซึม เคยซ่อมมาแล้วประมาณเมื่อไร กรณีที่ทราบใช้วัสดุกันซึมประเภทใด เช่น ซิลิโคน ฟลิ้นโค้ท อะครีลิคกันซึม โพลียูรีเทนกันซึม โพลียูรีเทนซีลแลนท์ พียูโฟม
6. รูปภาพบนหลังคา ยืนถ่ายรูปจากถนนหน้าบ้าน โดยเดินไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาให้ห่างๆ มากๆ จากตัวบ้านถ้าไม่มีต้นไม้บังก็จะมองเห็นหลังคาบ้าน
 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถแจ้งข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น ไม่ทราบประเภทหลังคา ให้ใช้วิธีการถ่ายรูปภาพภายนอกให้เห็นรูปทรงอาคารมุมกว้าง ด้านหน้าและด้านข้าง ด้านหลังด้วยได้ยิ่งดี โดยการเดินออกไปนอกบ้านทางซ้ายหรือทางขวาให้ห่างๆ จากตัวอาคาร แล้วยืนถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปให้เห็นหลังคาบริเวณครอบหลังคา และบริเวณหลังคาที่อยู่เหนือโซนบริเวณน้ำหยด ฝ้าเปียก 
ส่งมาทางอีเมล์ E-Mail : tocenter@gmail.com โดยแจ้งข้อมูล ชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, สถานที่อยู่ ถนน หมู่บ้าน บ้านเลขที่

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับงานซ่อมแซมเฉพาะผู้สนใจจะว่าจ้างที่ให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลอาการพื้นฐานเบื้องต้นตามที่พบเห็นด้วยสายตาให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ บ้างข้อไม่ทราบยังไม่เป็นไร แต่สื่อสารข้อมูลแล้วเข้าใจตรงกัน และสามารถรอคิวซ่อมได้ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามเงื่อนไขการรับประกันผลงานภายหลังการซ่อมแซม เนื่องจากเป็นงานลักษณะพิเศษไม่ใช่งานช่างทักษะพื้นฐานทั่วไปหรือการขายสินค้าทั่วไป ดังนั้นงานลักษณะพิเศษนี้จึงต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางเพื่อแก้ไขปัญหาโดยไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายภายหลังการซ่อมแซม ซึ่งทางบริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้กำหนดมาตรฐานการทำงานเพื่อผลสำเร็จในระยะยาวตามความมุ่งหมายให้ผลงานอยู่ได้ยาวนานมากกว่าระยะเวลาการรับประกันผลงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินและพิจารณาก่อนว่าสามารถรับงานซ่อมแซมนั้นได้หรือไม่ ตัวอย่างที่ไม่ได้รับงานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมแซมรั่วซึมส่วนต่อเติมที่มีปัญหาโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากัน หรือปัญหารั่วซึมที่ปล่อยทิ้งไว้นานมากหลายปีจนโครงสร้างเหล็กขึ้นสนิมขุมกลายเป็นปัญหางานระบบโครงสร้างไปแล้ว หรือการใช้ปูนซึเมนต์ไปเททับบนหลังคาซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดอย่างรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถซ่อมได้อีก หรือกรณีสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆ แล้วหลังคารั่วเลย เนื่องจากสาเหตุการติดตั้งหรือการมุงหลังคาที่ไม่ได้มาตรฐานตามผู้ผลิตแผ่นหลังคา ตัวอย่าง เช่น ความลาดเอียงน้อยเกินไปส่งผลให้น้ำย้อนเข้าใต้แผ่นหลังคา ลักษณะอาการแบบนี้ไม่ใช่การใช้วิธีนำวัสดุกันซึมไปอุดหรือไปทา แต่จะต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ โดยการว่าจ้างบริษัทรับงานมุงหลังคาโดยตรงมาดำเนินการรื้อแผ่นหลังคาออกแล้วมุงหลังคาใหม่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตแผ่นหลังคา 

     โดยสรุปก็คือไม่สามารถรับงานซ่อมแซมได้หมดทุกประเภทและทุกงานที่ติดต่อเข้ามา เนื่องจากต้องเน้นคุณภาพงานและคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลักมากกว่าปริมาณจำนวนงาน แตกต่างจากการขายสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตมาสำเร็จแล้ว เมื่อผู้บริโภคมาซื้อสินค้าจะซื้อเหมาหมดทั้งร้าน ผู้ขายก็สามารถขายสินค้าให้ได้ทุกอย่างทั้งร้าน แต่งานรับจ้างทำของหรืองานรับซ่อมแซมนั้นผู้รับจ้างจะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นก่อน โดยการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วพิจารณาประเมินคัดกรองผู้สนใจจะว่าจ้างก่อนว่าผ่านเกณฑ์ หรือมีความต้องการตรงกันหรือไม่ ยอมรับข้อตกลงร่วมและเข้าใจขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการรับประกันผลงาน เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็จะแจ้งราคางบประมาณหรือเสนอราคาให้ผู้สนใจจะว่าจ้างรับทราบเพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกว่าจ้างหรือไม่ 

      


รับงานซ่อมแซมตามบ้าน ที่พักอาศัย โรงงาน ในเขตพื้นที่ไหนบ้าง
ตอบ
 

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับซ่อมแซมหลังคารั่ว ผนังอาคารรั่ว ดาดฟ้ารั่ว พื้นห้องน้ำรั่วซึม พื้นระเบียงรั่วซึม รางระบายน้ำคอนกรีตรั่วซึม ปีกนกคอนกรีตรั่วซึม รับงานซ่อมตาม บ้าน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยให้บริการเขตกรุงเทพฯทั้ง 50 เขต จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ทั่วทั้งจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม รับงานในส่วนของอำเภอที่ใกล้กรุงเทพฯ

     รับงานซ่อมหลังคาเมทัลชีทรั่วซึม ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา  โดยพิจารณาจากพื้นที่บนหลังคาเป็นตารางเมตร ต่างจังหวัดมูลค่างานหลักแสนขึ้นไป
รับงานซ่อมแซม วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือไม่
ตอบ
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
ช่วงหน้าฝนรับงานซ่อมแซมทุกวัน ส่วนคิวงานนัดซ่อมวันเสาร์-อาทิตย์ จะต้องนัดจองคิวล่วงหน้าเนื่องจากเป็นวันที่ผู้ว่าจ้างตามบ้านพักอาศัยหยุดอยู่บ้านจึงมีความต้องการนัดคิวซ่อมเป็นจำนวนมาก กรณีอยู่ในโครงการหมู่บ้านผู้ว่าจ้างควรตรวจสอบก่อนว่ามีระเบียบห้ามซ่อมแซมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือไม่
รับงานซ่อมแซมด้านอื่น เช่น ทำฝ้า ปูกระเบื้อง รางระบายน้ำโลหะ หรือไม่

ตอบ

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ได้รับงานซ่อมครบวงจร เนื่องจากจะส่งผลให้ควบคุมคุณภาพงานไม่ได้ แต่รับงานเฉพาะทางด้านงานซ่อมแซมระบบกันซึมเท่านั้น เช่น งานซ่อมหลังคารั่วซึม งานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม งานซ่อมพื้นห้องน้ำรั่วซึม งานซ่อมพื้นระเบียงรั่วซึม และงานทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบกันซึม เช่น งานซ่อมแซมปรับปรุงทาสีพื้นผิวเก่า ทาสีหลังคาใหม่ เหตุผลเนื่องจากงานซ่อมแซมระบบกันซึมเป็นลักษณะงานพิเศษที่ยากต่อการแก้ไขปัญหาให้หายขาดได้แบบถาวร ต้องใช้องค์ความรู้หลายๆ ด้านมาประยุกต์การใช้งานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งองค์ประกอบส่วนหนึ่งคือการให้ทีมช่างมีทักษะความชำนาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง จากการทำงานในลักษณะสภาพงานแบบเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง เหมือนเป็นงานประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาถูกจุดกับต้นเหตุของปัญหาการรั่วซึมและสามารถควบคุมคุณภาพงานได้ตามแผนงานที่วางไว้
 
     ส่วนงานซ่อมแซมด้านอื่น เช่น งานซ่อมแซมฝ้าเปียกชำรุดเสียหายนั้น ไม่ได้รับงานซ่อม เนื่องจากเป็นปัญหาปลายเหตุจากการรั่วซึม และควรซ่อมภายหลังงานซ่อมหลังคา ซึ่งควรรอให้ฝนตกหนักๆ ผ่านไปซัก 2 ครั้งก่อน และเป็นลักษณะงานช่างที่ใช้ทักษะพื้นฐานทั่วไป ที่มีผู้รับจ้างอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถหาช่างมาดำเนินการเปลี่ยนฝ้าภายหลังงานซ่อมหลังคาได้โดยไม่ยากนัก เช่น จากการสอบถามหาช่างตามร้านขายวัสดุก่อสร้างใกล้บ้าน และกรณีท่านที่กู้เงินซื้อบ้านแล้วผ่อนกับธนาคาร จะถูกบังคับให้ทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยไว้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองมาตรฐานหลัก 10 หัวข้อ ตัวอย่างเช่น หัวข้อ คุ้มครองภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่ใช่หัวข้อน้ำท่วม) และโดยทั่วไปกรมธรรม์จะไม่ได้คุ้มครองที่ต้นเหตุที่ไม่ได้มาจากน้ำ เช่น หลังคารั่ว หรือพื้นห้องน้ำรั่ว เคลมค่าซ่อมไม่ได้ แปลความหมายก็คือน้ำไม่ได้เป็นต้นเหตุทำให้หลังคาชำรุดแตกร้าวรั่วซึม (แต่กรมธรรม์จะคุ้มครองผลกระทบจากน้ำที่ไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างภายในบ้าน ส่งผลให้วัสดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ด้านล่างได้รับความเสียหาย) ตัวอย่างเช่น ฝ้าเพดานด้านล่างเปียกเป็นรอยคราบน้ำ หรือฝ้าทะลุเป็นรู หรือพื้นไม้ลามิเนต พื้นไม้ปาร์เก้ บวมพอง ลักษณะนี้สามารถเคลมค่าซ่อมฝ้าเพดาน และค่าซ่อมพื้นไม้ ที่ได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น ท่านควรอ่านรายละเอียดความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือโทรสอบถามกับบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิ์เคลมประกัน
 
     งานซ่อมแก้ไขปัญหาพื้นห้องน้ำรั่วซึมโดยวิธีการปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำใหม่ หรือเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นใหม่ไม่ได้รับงานซ่อมวิธีการดังกล่าว เนื่องจากเรามีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาพื้นห้องน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทุบกระเบื้องรื้อทิ้งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาพื้นห้องน้ำรั่วซึม
 
     งานซ่อมรางระบายน้ำโลหะ บริเวณปลายหลังคารั่วซึม ไม่ได้รับงานซ่อมดังกล่าว เนื่องจากการซ่อมรางระบายน้ำฝนที่เป็นโลหะรั่วซึมนั้น ไม่ควรใช้วัสดุกันซึมชนิดต่างๆ ไปทาหรือไปอุดเพราะจะอยู่ได้เพียงชั่วคราว ซึ่งลักษณะการออกแบบการซ้อนทับรอยต่อแผ่นของรางระบายน้ำโลหะจะแตกต่างจากรอยต่อหลังคาเมทัลชีท วิธีการที่ถูกต้องที่สุดคือการเชื่อมผสานวัสดุโลหะบริเวณรอยต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อร้านรับติดตั้งรางระบายน้ำโลหะ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการเชื่อมตะเข็บรอยต่อรางระบายน้ำ หรือตัดช่วงบริเวณที่เป็นสนิมทะลุเป็นรูออกแล้วเชื่อมต่อรางระบายน้ำฝนใหม่ หรือเปลี่ยนรางระบายน้ำใหม่จะเหมาะสมกว่า

     อย่างไรก็ตาม กรณีงานซ่อมหลังคารั่วซึม ผู้ว่าจ้างไม่ควรเลือกใช้บริการงานซ่อมแซมแบบครบวงจร เพื่อเห็นแก่ความสะดวกสบายในตอนแรก แต่มาผิดหวังที่หลังเพราะต้องเสียค่าซ่อมแซมหลังคารั่วใหม่อีก เนื่องจากบริการครบวงจรทำได้หมดทุกอย่าง แต่จะทำได้ลักษณะเหมือนเป็ด เพียงซ่อมให้เสร็จแล้วรับเงิน ซึ่งโอกาสเกิดความผิดพลาดจากความไม่ถนัดย่อมต้องมีมากกว่าการทำงานเฉพาะทาง ดังนั้น ผู้ว่าจ้างควรพิจารณาวิเคราะห์ให้รอบครอบก่อนว่าทำไมถึงต้องมีอาชีพแพทย์เฉพาะทางไว้คอยรักษาผู้ป่วย ทำไมผู้ป่วยยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นโดยไม่ต่อรองราคา และทำไมถึงต้องมีอาชีพรับงานซ่อมแซมเฉพาะทางเกิดขึ้นมาโดยไม่รับงานด้านอื่น และกรณีที่คิดจะปีนหลังคาไปซ่อมเองก็ให้คิดใหม่ได้เลย เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงที่จะตกลงมาเสียชีวิตหรือพิการจากความไม่ถนัดหรือขาดทักษะความชำนาญมีสูงมาก ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงหรือประหยัดงบประมาณกับงานลักษณะประเภทนี้ หากยังมีชีวิตอยู่หรือไม่พิการก็สามารถไปทำงานที่ถนัดหาเงินได้มากกว่าค่าซ่อมหลังคารั่วซึมอยู่แล้ว ควรไปจ้างผู้มีอาชีพรับซ่อมหลังคารั่วซึมโดยตรงจะเหมาะสมมากกว่าไปเสี่ยงปีนหลังคาซ่อมเอง หรือหากคิดค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าบ้านที่โดยทั่วไปเกิน 1 ล้านบาท ก็จะมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเพียงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์


รับงานมุงหลังคาหรือเปลี่ยนหลังคาใหม่ หรือไม่
ตอบ
    

     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับงานเฉพาะทางด้านงานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมที่เกิดจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานเท่านั้น เช่น อยู่อาศัยมาแล้วหลายปีจึงหลังคารั่ว ซึ่งโดยทั่วไปปัญหาหลังคารั่วซึมโดยส่วนใหญ่จะมาจากบริเวณรอยต่อหลังคา ซึ่งบางจุดที่รั่วซึมสายตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่ได้รั่วมาจากแผ่นหลังคาแตก หากกรณีหลังคาแตกน้ำรั่วซึมและมองเห็นจากภายนอกได้อย่างชัดเจนว่าแผ่นหลังคาแตกหรือหลุดออก ผู้ว่าจ้างสามารถหาช่างทั่วไปที่ขึ้นหลังคาได้ มาดำเนินการรื้อแผ่นเก่าที่แตกออก แล้วใส่แผ่นใหม่แทนที่เดิม ปัญหาหลังคารั่วซึมก็จะหมดไป

     ส่วนงานมุงหลังคาหรือเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหลัง ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อขอรับบริการจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าแผ่นหลังคาได้โดยตรง หรือจากบริษัทที่รับมุงหลังคาหรือเปลี่ยนหลังคาและรับงานเฉพาะทางด้านมุงหลังคาเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทรับมุงหลังคาที่มีคุณภาพจะมีงานอย่างต่อเนื่อง และต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมงาน ผู้ว่าจ้างจึงต้องจองคิวล่วงหน้าและรอต่อคิว 

     อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการมุงหลังคานั้นไม่ควรเสี่ยงว่าจ้างบริษัทก่อสร้างที่รับงานทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างแบบครบวงจร เนื่องจากทำได้หมดทุกอย่าง แต่ไม่ถนัดสักอย่างอาศัยไปจ้างผู้รับเหมารายอื่นต่ออีกที เวลาขอบเขตงานตามที่กำหนดความรับผิดชอบไว้มีปัญหาก็มีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถตามกลับมาแก้ไขให้ได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาหลังคารั่วซึมที่เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการติดตั้งหลังคา โดยทั่วไปก็จะต้องรื้อหลังคาออกแล้วมุงใหม่ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูง หากเกิดปัญหาขึ้นพร้อมกันหลายรายในลักษณะเช่นนี้และไม่สามารถบริหารจัดการได้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะปิดบริษัท แล้วเปิดบริษัทใหม่รับงานจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ไปเรื่อยๆ

     ดังนั้น ผู้ว่าจ้างควรศึกษาหาความรู้จากคู่มือการติดตั้งหลังคาแต่ละประเภทให้เข้าใจข้อดีและข้อเสีย ประกอบกับการพิจารณาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และผลงานที่น่าเชื่อถือ มีการรับประกันผลงาน ก่อนตัดสินใจว่าจ้าง 
รับงานซ่อมจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือไม่
ตอบ
 


     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับงานซ่อมจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เฉพาะวิธีตกลงราคา และวิธีพิเศษ กรณีเป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา หรือวิธีประกวดราคา ที่มีการเปรียบเทียบราคา และคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด


ทำไมเนื้อหาข้อความโฆษณาคล้ายคลึงกับรายอื่น แต่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แตกต่างกัน มีสาขาอื่นหรือไม่

ตอบ

      บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสะดวกในการติดต่อจึงใช้เบอร์มือถือตามที่แจ้งไว้เท่านั้น ส่วนประเด็นเรื่องเนื้อหาข้อความโฆษณาทางเราเป็นผู้คิดและเรียบเรียงขึ้นมาเอง ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และทางเราไม่เคยอนุญาตให้ใครนำเนื้อหาข้อความดังกล่าวไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางการค้า แต่มีผู้ฉวยโอกาสไม่รู้จักคิดเอง ได้คัดลอกเลียนแบบและดัดแปลงข้อความบางส่วน และนำไปใช้ประกาศโฆษณาโดยการเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เป็นของตนเอง และเสนอราคาค่าซ่อมในราคาถูกกว่าเพื่อให้ได้งาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงการไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม แล้วจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างได้อย่างไร และหากตรวจสอบข้อมูลผู้ฉวยโอกาสย้อนหลังก็จะพบว่ามีปัญหาไม่รับผิดชอบผลงาน บางรายใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเบอร์โทร ไปเรื่อยๆ เพื่อรับงานจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ไปเรื่อยๆ หรือบางรายก็อ้างว่าเป็นบริษัท แต่ตรวจสอบแล้วปรากฎว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แค่เริ่มต้นก็หลอกแล้วแต่ก็ยังมีผู้หลงไปใช้บริการ 

     อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมและเทคนิควิธีการทำงาน ของบริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นสูตรลับเฉพาะ ที่ประยุกต์การใช้งานขึ้นมาเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ในวงการงานซ่อมแซมระบบกันซึม ดังนั้นผู้ฉวยโอกาสดังกล่าว จึงไม่สามารถลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมและวิธีการทำงานแบบเทคนิคพิเศษที่เราได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ และราคาค่าซ่อมแซมที่เราได้กำหนดไว้นั้นก็ได้มีการคำนวณเพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไรที่เหมาะสมกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และสามารถดำเนินธุรกิจเฉพาะทางงานซ่อมแซมระบบกันซึมได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขระยะเวลาการรับประกันผลงาน 
แนวทางการพิจารณา จัดอันดับความสำคัญ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการงานซ่อมแซมระบบกันซึม

อันดับที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุกันซึม
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมั่นใจว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่ดีที่สุด จากการศึกษาผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมทั่วโลกที่มียี่ห้อต่างๆ มากมายหลายพันยี่ห้อ ซึ่งหากคัดแยกเป็นกลุ่มชนิดผลิตภัณฑ์กันซึมแล้วก็จะเหลือเพียงไม่กี่กลุ่มชนิดผลิตภัณฑ์ และแต่ละชนิดกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมจะมีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน บางชนิดใช้ได้ผลดีในประเทศเมืองหนาว แต่นำมาใช้ในประเทศไทยกลับไม่ได้ผล โดยปกติผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมทุกยี่ห้อเมื่อนำมาใช้ซ่อมแซมกับสภาพหน้างานจริงจะมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เหมือนกับผลทดลองที่ได้จากห้องแลป ซึ่งองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกับการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมคือตัวผู้นำไปใช้มีเทคนิควิธีการทำงานที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นผลงานที่ได้ออกมาจึงมีอายุการใช้งานที่อยู่ได้นานไม่เท่ากันแม้จะใช้ยี่ห้อเดียวกัน ชนิดเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการทำงานว่าใครจะดีกว่ากัน

     
     ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่ทางเรานำมาใช้นี้ได้ผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องและออกแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับเทคนิควิธีการทำงานที่ประยุกต์ขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามสภาพหน้างานลักษณะต่างๆ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมตามมาตรฐานการซ่อมแซมคอนกรีต โดยพัฒนาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานซ่อมแซมตามสภาพแวดล้อมภูมิอากาศในประเทศไทย มีความทนทาน แข็งแกร่ง ยืดหยุ่นตัวได้ ทนแดด ทนฝน กันน้ำได้ 100% อายุการใช้งานยาวนานมากกว่าผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมชนิดอื่นๆ ทั่วไป และนำมาประยุกต์การใช้งานได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง โดยเฉพาะบริเวณจุดอ่อนบนหลังคาประเภทปูนปั้นใต้ครอบหลังคา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งโดยทั่วไปหากผู้รับจ้างมีความรู้จำกัดก็จะแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ และยังอิงอยู่กับมาตรฐานของผู้ผลิตสินค้าวัสดุกันซึม ไม่สามารถพัฒนาให้หลุดออกจากกรอบได้เพราะประยุกต์การใช้งานไม่เป็น หากผู้ว่าจ้างเลือกใช้บริการก็จะต้องเสียเงินค่าจ้างซ่อมแล้วซ่อมอีก จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุกันซึมทั่วไปที่มีคุณสมบัติหยุดการรั่วซึมได้ แต่มีอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็ว หรืออาจอยู่ได้หลายปีแล้วเสื่อมสภาพไปก็ขึ้นอยู่กับชนิดกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคนิควิธีการทำงาน หากแก้ไขผิดวิธีหรือนำวัสดุกันซึมไปใช้ผิดที่ผิดทางก็เท่ากับไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมและยากต่อการแก้ไขปัญหาในการนำวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพออกได้หมด หรือโชคร้ายซ่อมไม่ได้แล้วต้องรื้อทิ้งเปลี่ยนหลังคาใหม่งบประมาณค่าใช้จ่ายหลักแสน
 
อันดับที่ 2 ผลงานที่ผ่านมา
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอแผนงานวิธีการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ โดยปัจจุบันเรามีผลงานการซ่อมแซมระบบกันซึมมากมายหลายร้อยแห่ง ซึ่งสัดส่วนจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มาจากที่พักอาศัยประเภท ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ ตึกแถว คอนโด ส่วนอีกไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ มาจากตามบริษัท โรงงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่ได้รับงานซ่อมแซมจะมาจากการประสานงานและผ่านเกณฑ์การประเมินพิจารณาทางเทคนิคจากฝ่ายช่างหรือฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้คัดเลือกโดยตรง แต่หากเป็นฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ประสานงานให้อำนาจฝ่ายช่าง หรือฝ่ายวิศวกรรมมีส่วนร่วมในการคัดเลือก โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้งาน เนื่องจากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างจะเน้นการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์การคัดเลือก ยกเว้นผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากที่อื่นหลายแห่งและไม่ได้ผลต้องจ้างซ่อมใหม่ทุกปี ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างถึงเริ่มสงสัยแล้วเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ โดยให้ฝ่ายช่างคัดเลือกแทน

     
จากสถิติผลงานที่ผ่านมา 17 ปี
- งานซ่อมหลังคารั่วซึมส่วนมาก 98 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากที่อื่นหลายครั้งและไม่ได้ผล โดยการใช้ ซิลิโคน ฟลิ้นโค้ท อะครีลิคกันซึม โพลียูรีเทนกันซึม โพลียูรีเทนซีลแลนท์ หรือแผ่นปิดรอยต่อ ซึ่งหยุดการรั่วซึมได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อวัสดุกันซึมดังกล่าวเสื่อมสภาพก็เกิดอาการหลังคารั่วซึมอีก ผู้ว่าจ้างจึงเรียกใช้บริการจากเรา
- งานซ่อมผนังอาคารรั่วซึม มากกว่า 40 เปอร์เซนต์ จะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมผนังรั่วซึมมาแล้วจากที่อื่นโดยการทาสีใหม่ ซึ่งจะมีขั้นตอนการอุดโป๊วรอยแตกร้าว ด้วยอะครีลิคซีลแลนท์ หรือโพลียูรีเทนซีลแลนท์ หรือแก้ไขโดยการทาสียืดหยุ่น ทาอะครีลิคกันซึม ทาสีกันซึม ทาโพลียูรีเทนเหลวกันซึม พียู โฟม ซึ่งหยุดการรั่วซึมได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อวัสดุกันซึมดังกล่าวเสื่อมสภาพก็เกิดอาการผนังรั่วซึมอีก ผู้ว่าจ้างจึงเรียกใช้บริการจากเรา
- งานซ่อมพื้นห้องน้ำรั่วซึม บริเวณส่วนเปียก มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ จะเป็นงานที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากที่อื่น โดยการเปลี่ยนยาแนวใหม่ แล้วหายรั่วซึมไปเพียงชั่วคราวประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี แล้วกลับมารั่วซึมใหม่ ผู้ว่าจ้างจึงเรียกใช้บริการจากเรา

อันดับที่ 3 ราคาค่าซ่อมแซมงานระบบกันซึม
     การเสนอราคาค่าซ่อมแซมงานระบบกันซึม แตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้า ยี่ห้อเดียวกัน สเปกเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ซึ่งผู้ซื้อสินค้าสามารถเปรียบเทียบราคาและเลือกซื้อสินค้าจากผู้เสนอราคาต่ำสุดได้ และยังแตกต่างจากงานรับเหมาก่อสร้างที่มีการเสนอราคาตามรายการรายละเอียดค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถเลือกหาผู้รับจ้างได้โดยไม่ยากนัก เพื่อมาเปรียบเทียบราคาและเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการชำระเงินตามงวดงานที่ผ่านการส่งมอบงาน แต่งานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วจากการซ่อมเองหรือซ่อมโดยสารพัดช่างต่างๆ แต่ปัญหาไม่จบ และไม่สามารถตามกลับมาแก้ไขปัญหาได้ แสดงให้เห็นว่าเป็นงานลักษณะพิเศษ ที่ยากต่อการแก้ไขปัญหาให้จบ จึงจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเฉพาะทางที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบขั้นตอนในการควบคุมการทำงานให้ได้ผลสำเร็จ ดังนั้นผู้ว่าจ้างจึงไม่ควรเลือกใช้หลักเกณฑ์ ราคาถูกสุดแล้วเลือกใช้บริการ     


     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาในราคาตลาดทั่วไป ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะทางด้านงานซ่อมแซมระบบกันซึมโดยตรงเป็นหลักโดยไม่รับงานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ราคาเริ่มต้นจะสูงกว่าราคาช่างทั่วไป โดยเฉลี่ยราคาค่าซ่อมแซมที่เสนอประมาณ 33.33% ของราคาค่าใช้จ่ายรื้อทุบทิ้งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งหากเปรียบเทียบในระยะยาวแล้วจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนซ่อมแซมมากกว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดอื่น เนื่องจากมีอายุการใช้งานภายหลังการซ่อมแซมยาวนานมากกว่า จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้วจะมีราคาที่ถูกกว่า และเพื่อเป็นการยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพงาน จึงได้ลงประกาศราคาค่าซ่อมแซมเริ่มต้นไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้สนใจจะใช้บริการได้ทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยไม่กลัวคู่แข่งขันหรือผู้ผลิตแผ่นหลังคามาตัดราคา เพราะเรามั่นใจว่างานซ่อมแซมรั่วซึมเราสามารถทำได้คุณภาพที่ดีกว่าผู้ผลิตแผ่นหลังคา อายุการใช้งานภายหลังการซ่อมแซมยาวนานมากกว่า เนื่องจากเป็นงานซ่อมแซมลักษณะพิเศษที่ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้าน เช่น เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ การประยุกต์เทคนิควิธีการทำงาน ทักษะความชำนาญ ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ประสบการณ์การทำงาน ความรู้และความสามารถเพื่อรวบรวมให้ครบองค์ประกอบแห่งความสำเร็จตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปไม่รู้ หรืออาจรู้ก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบให้เหมือนได้ทั้งหมด เปรียบเสมือนการปรุงอาหารรสชาติอร่อยที่ไม่เหมือนใคร

 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาค่าซ่อมแซมงานระบบกันซึม พิจารณามาจาก
1) อายุการใช้งานภายหลังการซ่อมแซม 
2) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานบนที่สูง
3) สภาพหน้างานที่มีอุปสรรคหรือไม่สะดวกต่อการทำงาน
4) เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5) ระยะเวลาการรับประกันผลงาน

อันดับที่ 4 แนวโน้มการเจริญเติบโตและความมั่นคงขององค์กรอย่างยั่งยืน
     บริษัท โฮมรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมั่นใจในศักยภาพการบริหารจัดการที่เราเชื่อมั่นว่ามาถูกทางและถูกต้องในการดำเนินธุรกิจเฉพาะทาง รับงานซ่อมเฉพาะในสิ่งที่เรารู้จริงและมีความถนัดมากที่สุด สามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพงานได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสดสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถพิจารณาให้เครดิตการชำระเงินกับผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัท องค์กรต่างๆ ได้ บริหารความเสี่ยงโดยการตรวจสอบ คัดเลือกผู้จะว่าจ้างอย่างเข้มงวดก่อนเสนอราคาจริงให้ผู้จะว่าจ้างเลือก และไม่รับงานจากบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ส่วนทุนติดลบ) และตัวเลขทางบัญชีไม่สอดคล้องกับสินทรัพย์หมุนเวียน และปฎิเสธการรับงานซ่อมที่คาดหมายว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมจนไม่สามารถควบคุมได้ และเลือกรับงานซ่อมที่มีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการรับประกันผลงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้


03 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 11249 ครั้ง

Engine by shopup.com